Nr postępowania DZ/UD/341/168/06

Roboty budowlane w zakresie remontu chodnika
w ul. Klaudyny Potockiej w Poznaniu na odcinku od ul. Dmowskiego do ul. Kolejowej ?etap I.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Jerzego Cegłowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL Jerzy Cegłowski, ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn, 62-010 Pobiedziska, z ceną brutto 311.006,56 zł.
Data zamieszczenia informacji