Nr postępowania DZ/RB/341/209/06

Dostawa i wymiana elektronicznych elementów oraz oprogramowania urządzeń sterowniczych Vialis Polska, będących w eksploatacji ZDM.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę VIALIS POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Przeźmierowie (62-081), przy ul. Modrzewiowej 8A ? z ceną brutto 91.166,20 zł.
Data zamieszczenia informacji