Nr postępowania DZ/UD/341/111/06

przetarg nieograniczony na remont chodnika w ul. Wilczak na odcinku ul. Szelagowska - wjazd na parking ZDM (strona wschodnia) w Poznaniu

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: Zakład Brukarski Wojciech Woźniak, ul Śmiełowska 69, 60-114 Poznań, z ceną brutto: 107.400,58 zł.
Data zamieszczenia informacji