Nr postępowania DZ/IB/341/187/06

Roboty budowlane w zakresie budowy ulic Brzozowej i Głogowej w Poznaniu wraz z wykonaniem docelowej organizacji ruchu i oświetlenia ulicznego oraz usługi zwiazane z wykonywanymi robotami budowlanymi.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę Budownictwo Drogowe KRUG Sp. jawna Tadeusz i Danuta Krug, ul. Zamkowa 30, 62-020 Swarzędz, z ceną brutto 533.680,97 zł.
Data zamieszczenia informacji