Nr postępowania DZ/UD/341/210/06

Stała konserwacja instalacji elektrycznej oświetlenia przejść podziemnych i wiaduktów oraz konserwacja przepompowni

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Pana Witolda Procka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Elektroinstalacyjny, ul. Piotrowska 30, Kamionki, 62-023 Gądki ? z ceną brutto 265.106,00 zł.
Data zamieszczenia informacji