Nr postępowania DZ/UD/341/003/07

Interwencyjne wypompowywanie mieszaniny wody opadowej, wody roztopowej oraz piasku z miejsc retencjonowania, w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia lub nieprzejezdności drogi publicznej na terenie miasta Poznania.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, z ceną brutto: 43.920,00 zł.
Data zamieszczenia informacji