Nr postępowania DZ/UD/341/098/06

Wykonanie remontu ul. Strzeszyńskiej, odcinek Lutycka-Rondo Omańkowskiej w Poznaniu

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę STRADA Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, z ceną brutto 2.074.448,07 zł.
Data zamieszczenia informacji