Nr postępowania DZ/IB/341/211/06

Roboty budowlane w zakresie wymiany urządzeń dylatacyjnych pod torowiskiem tramwajowym wraz z izolacją płyty żelbetowej torowiska na moście Przemysła I w Poznaniu oraz usługi związane z wykonywanymi robotami budowlanymi

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych S.A., ul. Tysiąclecia 2, 09-400 Płock, z ceną brutto: 1 695.769,50 zł.
Data zamieszczenia informacji