Nr postępowania DZ/UD/341/104/06

przetarg nieograniczony na na ułożenie cienkich dywaników bitumicznych na zimno z mieszanki bitumiczno ? emulsyjnej na terenie miasta Poznania

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: INTERASPHALT Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 64-600 Oborniki Wlkp. z ceną brutto: 1.629.410,33 zł.
Data zamieszczenia informacji