Nr postępowania DZ/IB/341/165/06

przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie budowy ulic I etapu budowy osiedla W.A.M. Oddział Poznań w rejonie ulic Wańkowicza i Koszalińskiej w Poznaniu ? ?Osiedle Strzeszyn L? wraz z usługami związanymi z wykonywanymi robotami budowlanymi

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tj. Zakład Drogowy Maciej Siedlecki, ul. Puszkina 21, 62-030 Luboń oraz Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane MELIOPOZ s.c. Małgorzata Gdowska & Janusz Gdowski, ul. Św. Jerzego 16/5, 61-361 Poznaniu z ceną brutto 15.602.151,21 zł. Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z faktem, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego kwotę podaną na otwarciu ofert tj. 12.243.586,48 zł.
Data zamieszczenia informacji