Nr postępowania DZ/IB/341/182/06

Roboty budowlane w zakresie budowy chodnika wzdłuż ul. Sośnickiej w Poznaniu od ul. Sarniej do granicy miasta Poznania

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 poz. 177 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę DROBUD Sp. z o.o., ul. Kacza 17, 60-106 Poznań, z ceną brutto: 45.031,63 zł.
Data zamieszczenia informacji