Nr postępowania DZ/UL/341/107/06

Dostawa sprzetu komputerowego i oprogramowania.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę: Komputronik Sp. z o.o., ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań - z ceną brutto: 186 586,19 zł.
Data zamieszczenia informacji