Nr postępowania DZ/IB/341/108/06

Opracowanie: projektów budowlano-wykonawczych, przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla budowy przedłużenia ul. Szeligowskiego do Zintegrowanego Dworca Autobusowego (w projektowaniu) na Osi

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Adama Zwierskiego, prowadzącego działalność gospodarcza pod firmą A-PROJEKT Adam Zwierski, ul. Berestecka 4, 60-288 Poznań - z ceną brutto 92.110,00 zł.
Data zamieszczenia informacji