Nr postępowania DZ/IB/341/008/07

Budowa chodnika wzdłuż ul. Bukowskiej od skrzyżowania z ul. Polską do zatoki autobusowej przy ul. Bukowskiej w Poznaniu ? etap III na odcinku od km 0 + 705 do km 0 + 953,42.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę DROGBET Sp. z o.o., ul. Rolna 8/10, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo, z cenną brutto: 61.580,90 zł.
Data zamieszczenia informacji