Nr postępowania DZ/UL/341/013/07

Dostawa żarówek sygnalizacyjnych

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę Wojnarowscy Sp. z o. o., ul. Gospodarcza 16, 40-432 Katowice z ceną brutto 33.108,36 zł.
Data zamieszczenia informacji