Nr postępowania Dz/IB/341/007/07

Roboty budowlane w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Przybyszewskiego, przy skrzyżowaniu z ul. Rokietnicką w Poznaniu.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp. j., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, z cenną brutto: 340.990,00 zł.
Data zamieszczenia informacji