Nr postępowania Dz/UI/341/023/07

Awaryjna naprawa zarwanych włazów kanalizacji deszczowej w technologii zastosowania prefabrykatów i zapraw szybkowiążących

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Romana Tuczyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Instalacyjny WOD. KAN. i C.O. Roman Tuczyński, ul. Gdańska 6/6, 61-123 Poznań z ceną brutto: 87.840,00.
Data zamieszczenia informacji