Nr postępowania DZ/IB/341/120/06

przetarg nieograniczony na wykonanie miejsc postojowych w ul. Św. Jerzego w Poznaniu.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 ze zm.), zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: Zakład Brukarski, Wojciech Woźniak, ul. Śmiełowska 69, 60-114 Poznań, z ceną brutto: 95.958,40 zł.
Data zamieszczenia informacji