Nr postępowania DZ/UL/341/026/07

dostawa słupków ocynkowanych do znaków drogowych, słupków barierki łańcuszkowej i żeliwnych słupków barierki ozdobnej

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została: ? dla Zadania A ? oferta złożona przez: Zakład Produkcji Znaków Drogowych WIMED Zdzisław Dąbczyński, ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów z ceną brutto: 77.165,00 zł. ? dla Zadania B ? oferta złożona przez: J D Inżynieria Ruchu Dominik Jerzy, ul. Sienkiewicza 45, 05-220 Zielonka z ceną brutto: 19.032,00 zł ? dla Zadania C ? oferta złożona przez: złożonej przez firmę Metal-Art. s.c. Ireneusz Laks, Jacek Mądralski, ul. Za Cytadelą 4, 61-663 Poznań z ceną brutto: 61.793,00 zł Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż przedmiotowe postępowanie w części dotyczącej Zadania D ? dostawy słupków oporowych krótkich zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z tym, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Data zamieszczenia informacji