Nr postępowania DZ/UI/341/015/07

Dwuletnia intensywna pielęgnacja pogwarancyjna szaty roślinnej wyposażonej w system nawadniający wraz z wykonaniem dodatkowych obsadzeń w pasach drogowych reprezentacyjnych miasta Poznania

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały: - dla wykonania ZADANIA I - oferta złożona przez MAGARD Maciej Nowacki, ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań z ceną brutto 231.694,07 zł, - dla wykonania ZADANIA II - oferta złożona przez Zakład Usług Parkowo ? Leśnych Gospodarstwo Pomocnicze przy Zarządzie Zieleni Miejskiej, ul. Wiankowa 1, 61- 049 Poznań z ceną brutto 308.588,96 zł.
Data zamieszczenia informacji