Nr postępowania DZ/IB/341/002/07

Roboty budowlane w zakresie budowy ul. Braniborskiej w Poznaniu wraz z wykonaniem docelowej organizacji ruchu, kanalizacji deszczowej z odwodnieniem, rozbudową sieci wodociągowej, przebudową kanalizacji telekomunikacyjnej NETIA S.A., oraz usługi związane z wykonywanymi robotami budowlanymi.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Zbigniewa Kluja HYDROGAZ Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, ul. Rosnowska 22,60-101 Poznań, z ceną brutto 909.852,95 zł.
Data zamieszczenia informacji