Nr postępowania DZ/UL/341/024/07

Dostawa ubrań i dodatków dla Zespołu Kontrolerów Parkowania na rok 2007.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Annę Sztompkę ?MODA?, ul. Dąbrowskiego 17, 60-838 Poznań, z ceną brutto: 33.401,16 zł.
Data zamieszczenia informacji