Nr postępowania DZ/UL/341/005/07

Stała obsługa w zakresie administrowania, serwisowania i rozbudowy systemu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych zainstalowanych w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Panią Joannę Flieger, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą STATUS-C Joanna Flieger, ul. Półwiejska 14/19, 61-888 Poznań - z ceną brutto: 115.900,00 zł. Jednocześnie Zarząd Dróg Miejskich informuje, iż Wykonawca pismem z dnia 12.03.2007r. (przesłane faksem w dniu 12.03.2007r., otrzymane pisemnie następnego dnia) poinformował Zamawiającego o tym, że wycofuje złożoną ofertę, a w przypadku dokonania wyboru tej oferty jako najkorzystniejszej odstępuje od podpisania umowy o zamówienie publiczne. W związku z faktem, iż ustawa Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość wycofania oferty wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert (art. 84 ust. 1 ustawy), oświadczenie woli złożone przez Panią Joannę Flieger należy potraktować jako oświadczenie o uchyleniu się od zawarcia umowy (o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) złożone pod warunkiem zawieszającym (uzależniającym powstanie skutków czynności prawnej od zdarzenia przyszłego i niepewnego ? stosownie do treści art. 89 Kodeksu cywilnego), przy czym warunkiem będzie brak protestów wobec czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, dokonanej przez Zamawiającego. W zaistniałej sytuacji po upływie terminu do oprotestowania czynności wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie mógł zastosować się do treści art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym ?jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego [?], zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny [?]".
Data zamieszczenia informacji