Nr postępowania DZ/UL/341/005/07

Stała obsługa w zakresie administrowania, serwisowania i rozbudowy systemu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych zainstalowanych w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu.

W związku z pismem pani Joanny Flieger, prowadzącej działalność gospodarcza pod nazwą STATUS-C Joanna Flieger, z siedzibą w Poznaniu (61-888), przy ul. Półwiejskiej 14/19, z dnia 27.03.2007r. (otrzymanym przez Zamawiającego w dniu 28.03.2007r.), w którym Wykonawca ponownie (wcześniej w dniu 13.03.2007r.) informuje o odmowie podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający, działając na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.) wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych bez przeprowadzania ich ponownej oceny tj. ofertę złożoną przez firmę POZCOM Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-854), przy ul. Mostowej 27, z ceną brutto 158.600,00 zł.
Data zamieszczenia informacji