Nr postępowania DZ/RB/341/033/07

Wykonanie odnowienia malowania pionowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu na ulicach miasta Poznania.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Pana Dariusza Łuczaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Ogólnobudowlany DARBUD Dariusz Łuczak, z siedzibą w Skrzynkach, gmina Stęszew - z ceną brutto 178.632,40 zł
Data zamieszczenia informacji