Nr postępowania DZ/RB/341/034/07

Wykonanie przeglądu technicznego wraz z umyciem pionowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu na terenie miasta Poznania.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Pana Janusza Ziębę, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą TRAWPOL Roboty Drogowe i Utrzymywanie Zieleni Miejskiej Janusz Zięba, ul. Sławomira 19, 61-063 Poznań - z ceną brutto 109.885,40 zł.
Data zamieszczenia informacji