Nr postępowania DZ/IB/341/012/07

Roboty budowlane w zakresie budowy ulic na osiedlu Antoninek Dolny w Poznaniu - etap I i II wg dokumentacji projektowej wraz
z wybudowaniem kanalizacji deszczowej z odwodnieniem, oświetleniem ulicznym, oraz przebudowaniem sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej, oraz usługi związane
z wykonywanymi robotami budowlanymi.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tj. Marka Dachterę Zakład Robót Drogowych ul. Ks. I. Posadzego 5 b, 62-040 Puszczykowo; Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane HARBART Sp. z o.o., ul. Bnińska 26, 61-023 Poznań; Stanisława Konwisarza Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe NORTEX, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, z cenną brutto: 3.783.219,99 zł.
Data zamieszczenia informacji