Nr postępowania DZ/UI/341/027/07

Rewaloryzacja szaty roślinnej ulicy Bukowskiej wraz z wykonaniem przyłącza wody i montażem systemu hydrantów oraz dwuletnią pielęgnacją gwarancyjną

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez PARK-M Krzysztof Mróz, ul. Piaski 9, 33-340 Stary Sącz z ceną brutto 464.628,25 zł.
Data zamieszczenia informacji