Nr postępowania DZ/UL/341/031/07

Dostawa znaków drogowych odblaskowych typu średniego z blachy aluminiowej grub. 1,5 mm, podwójnie zaginanych krawędziowo, z folii odblaskowej I generacji, podkładów pod tablice segregacyjne aluminiowe i tabliczek aluminiowych oraz uchwytów elementów mocujących znaki

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę Czmuda S.A., ul. Sokola 6c, 11-041 Olsztyn z ceną brutto: 251.597,79 zł
Data zamieszczenia informacji