Nr postępowania DZ/IB/341/011/07

Roboty budowlane w zakresie budowy ścieżki rowerowej i ciągu pieszego wzdłuż Al. Solidarności w Poznaniu na odcinku od ul. Księcia Mieszka I do ul. Naramowickiej.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Macieja Siedleckiego Zakład Drogowy, ul. Puszkina 21, 62-030 Luboń, z ceną brutto 1 018.467,12 zł.
Data zamieszczenia informacji