Nr postępowania DZ/UL/341/021/07

Dostawa materiałów do poziomego cienkowarstwowego znakowania dróg.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę KONTUR Sp. z o.o., Kolonia Komarno 32, 21-543 Konstantynów, z ceną brutto 541.985,00 zł oraz wskaźnikiem szorstkości SRT oznaczonym na kartonie dla farby drogowej białej: 37.
Data zamieszczenia informacji