Nr postępowania DZ/RB/341/030/07

Wykonanie mechanicznie oznakowania poziomego podłużnego i poprzecznego ulic miasta Poznania.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, tj. firmy: Firma HUNTER Joanna Łowińska, ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań oraz DARBUD Zakład Ogólnobudowlany Dariusz Łuczak, ul. Dworcowa 13, Skrzynki, 62-060 Stęszew, z cenami brutto: ? zadanie nr 1 ? 438.150,80 zł, ? zadanie nr 2 ? 891.014,80 zł.
Data zamieszczenia informacji