Nr postępowania DZ/UL/341/050/07

Dostawa folii odblaskowej I generacji

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez ?PROGI? A.Cieślak, P.Piwowarski, Spółka jawna, ul. Inżynierska 3, 20-484 Lublin, z ceną brutto 27.999,78 zł.
Data zamieszczenia informacji