Nr postępowania DZ/IB/341/028/07

Opracowanie koncepcji przestrzenno-programowej układu komunikacyjnego w obrębie ul. Czechosłowackiej, po wykonaniu dwupoziomowego skrzyżowania ulicy z torami PKP, ul. Opolską i ul. 28 Czerwca 1956 R.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Pana Edmunda Budkę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?PROMOST? Biuro Projektowo-Badawcze, ul. B. Prusa 9, 50-319 Wrocław - z ceną brutto 394.060,00 zł.
Data zamieszczenia informacji