Nr postępowania DZ/UL/341/042/07

Dostawa odzieży roboczej dla pracowników ZDM

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę: SEDYKO Spółka z o.o., Zakład Pracy Chronionej, ul. Puławska 14/18, 26-600 Radom, z ceną brutto: 23.073,25 zł.
Data zamieszczenia informacji