Nr postępowania DZ/IB/341/025/07

Roboty budowlane w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tarnowskiej w Poznaniu wraz z oświetleniem ulicy na odcinku od ul. Ostrowskiej do wiaduktu

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Zakład Drogowo-Budowlany Władysław Kaszkowiak, ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo, SEM Zakład Elektrotechniczny, Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak, Sp. jawna, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, z ceną brutto 325 853,90 zł.
Data zamieszczenia informacji