Nr postępowania DZ/UL/341/052/07

przetarg nieograniczony na usługę kserowania, skanowania, drukowania
z nośnika elektronicznego oraz oprawiania dokumentacji

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 164 poz. 1163 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę CCS Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 6, 61-731 Poznań z ceną brutto: 134.419,60 zł
Data zamieszczenia informacji