Nr postępowania DZ/UD/341/037/07

przetarg nieograniczony na przebudowę przepustu pod ul. Gabszewicza na rowie Pietrzynka w Poznaniu

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Firmę Budowlano-Remontową ?BUDMOST? Andrzej Marchlewski, ul. Opacka 22/18, 62-100 Wągrowiec z ceną brutto: 109.340,71 zł
Data zamieszczenia informacji