Nr postępowania DZ/UI/341/020/07

Utrzymanie terenów zieleni w pasach drogowych miasta Poznania w zakresie konserwacji skupin krzewów, żywopłotów i innych elementów zieleni

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały: - dla REJONU I - oferta złożona przez P.U. INTERPAW Eugeniusz Kęsicki, ul. Słodynska 37 A, 60-480 Poznań z ceną brutto 51.054,40 zł, - dla REJONU III - oferta złożona przez P.U. INTERPAW Eugeniusz Kęsicki, ul. Słodynska 37 A, 60-480 Poznań z ceną brutto 57.369,34 zł, - dla REJONU IV - oferta złożona przez P.U. INTERPAW Eugeniusz Kęsicki, ul. Słodynska 37 A, 60-480 Poznań z ceną brutto 58.806,00 zł, - dla REJONU V - oferta złożona złożonej przez MAGARD Maciej Nowacki, ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań z ceną brutto 122.347,11 zł.
Data zamieszczenia informacji