Nr postępowania DZ/ID/341/018/07

Pełnienie z ramienia Zamawiającego nadzoru technologicznego nad robotami betonowymi przy realizacji robót budowlanych związanych z:
a) budową wiaduktu Dolna Wilda,
b) przebudową wiaduktu Franowo,
c) budową Mostu Cybińskiego,
d) budową trasy tramwajowej na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Podgórnej,
e) wymianą dylatacji mostu Przemysła I.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez Pana Zygmunta Maćkowiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Doradztwo Komercyjne Zygmunt Maćkowiak, ul. Powstańców Wielkopolskich 4, 62-030 Poznań z ceną brutto 312.039,00 zł.
Data zamieszczenia informacji