Nr postępowania DZ/ID/341/051/07

Pełnienie z ramienia Zamawiającego funkcji inspektora nadzoru nad robotami mostowymi przy realizacji robót budowlanych związanych z budową wiaduktu Dolna Wilda ? część I zamówienia

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez Pana Piotra Wiśniowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą HAPI Piotr Wiśniowski, ul. Maszynowa 13/1, 61-483 Poznań z ceną brutto 170.044,00 zł.
Data zamieszczenia informacji