Nr postępowania DZ/IB/341/032/07

Roboty budowlane w zakresie budowy parkingu wraz z modernizacją zatoki autobusowej w ul. Gnieźnieńskiej w rejonie wjazdu do cmentarza komunalnego w Poznaniu.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę Inżynieria Lądowa VIAPOL Sp. z o.o., ul. Sarmacka 7, 61-616 Poznań, z ceną brutto: 1.033.262,29 zł.
Data zamieszczenia informacji