Nr postępowania DZ/UL/341/063/07

Dostawa słupków oporowych

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została dla Zadania A oferta złożona przez: firmę Czmuda S.A., ul. Sokola 6c, 11-041 Olsztyn z ceną brutto 14.615,60 zł Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż przedmiotowe postępowanie w części dotyczącej Zadania B ? dostawy słupków oporowych krótkich zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z tym, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Data zamieszczenia informacji