Nr postępowania DZ/RP/341/046/07

Działania interwencyjne w przypadku prób włamania do automatów parkingowych zgłoszonych przez system, wyjmowanie bilonu z automatów i konwojowanie wartości pieniężnych.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez USI Spółdzielnię Wielobranżową, ul. Kramarska 17, 61-765 Poznań, z ceną brutto 74 420,00 zł.
Data zamieszczenia informacji