Nr postępowania DZ/UD/341/057/07

Wykonanie naprawy podpór i oczepów wschodniego wiaduktu nad ul. Żegrze-Chartowo w ciągu ul. Krzywoustego w Poznaniu.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Budowlane TORKRET W. Majchrzak Sp.j., ul. Skryta 12, 62-020 Swarzędz, z ceną brutto: 176.263,92 zł.
Data zamieszczenia informacji