Nr postępowania DZ/RP/341/047/07

Badanie napełnienia w Strefie Płatnego Parkowania w Poznaniu

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Pracownię Inżynierii Komunikacyjnej S.C. W. Bartoszewicki, P.J. Graczyk, ul. Unisława 8A, 61-063 Poznań, z ceną brutto: 60 390,00 zł.
Data zamieszczenia informacji