Nr postępowania DZ/IB/341/035/07

Roboty budowlane w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej wraz z przedłużeniem pasa prawoskrętu i remontem nawierzchni jezdni i chodników na skrzyżowaniu ulic Cmentarnej i Grunwaldzkiej oraz linii transmisyjnej kablowej na skrzyżowaniu ulicy Grunwaldzkiej z ulicą Grotkowską i ulicą Jeleniogórską w Poznaniu.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tj. firmę SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp. j., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca oraz pana Władysława Kaszkowiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowo-Budowlany, ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo, z ceną brutto: 1.495.451,60 zł
Data zamieszczenia informacji