Nr postępowania DZ/UD/341/064/07

Wykonanie renowacji powłok malarskich poręczy w ciągu ul. Roosevelta oraz poręczy wiaduktu w ciągu ul. Dąbrowskiego nad ul. Lutycką
w Poznaniu.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez pana Romana Prałata prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą METALBUD Przedsiębiorstwo Metalowo Antykorozyjne, ul. Karkonoska 16, 60-415 Poznań, z ceną brutto: 319.392,61 zł.
Data zamieszczenia informacji