Nr postępowania DZ/IB/3410/1043/07

Roboty budowlane w zakresie budowy przedłużenia ulicy Szeligowskiego w Poznaniu wraz z wykonaniem docelowej organizacji ruchu, przęsła kanału deszczowego, wpustów odwodnieniowych i oświetlenia ulicznego oraz usługi związane z wykonywanymi robotami budowlanymi.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę STRADA Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, z ceną brutto: 2 122.302,46 zł.
Data zamieszczenia informacji