Nr postępowania DZ/UD/341/123/06

przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie remontu chodnika ul. Towarowa -Św. Marcin w Poznaniu

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul 28 Czerwca 1956 r. Nr 392, 61-441 Poznań z ceną brutto: 307.693,91 zł.
Data zamieszczenia informacji